Swedish

Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SMILE

Genom att gå med i SMILE-programmet godkänner du nedanstående allmänna villkor.
Gällande allmänna villkor finns vid var tid tillgängliga på smile.scandlines.com/sv.

1. Kortutställare

Avtalspart och kortutställare för SMILE-kortet är Scandlines Danmark ApS (nedan kallat “Scandlines”).

2. Allmänt

SMILE-kortet är ett medlemskort utan kreditfunktion. SMILE-programmet ger dig möjlighet att tjäna bonuspoäng baserat på de köp av varor och tjänster som du gör på www.scandlines.com och Scandlines övriga hemsidor med undantag för www.scandlines.se, i Scandlines biljettkontor, ombord på Scandlines färjor och i Scandlines BorderShops. SMILE-kortet ger dig vidare rätt att ta del av särskilda medlemsförmåner och medlemserbjudanden hos Scandlines och Scandlines samarbetspartners.

3. Medlemskap

SMILE-kortet är gratis och tillgängligt för fysiska personer över 18 år (för personer med hemvist i Sverige krävs dock att du har fyllt 20 år), med undantag för anställda hos Scandlines eller närstående bolag. På begäran har Scandlines rätt att kontrollera uppgift om ålder och hemvist.
SMILE-kortet är personligt och icke-överlåtbart samt tilldelas endast privatpersoner, ej företag. SMILE-programmet kräver att du har ett e-postkonto då medlemskapet är e-postbaserat.
SMILE-kortet kommer inte att bli giltigt förrän det har aktiverats. Du kan aktivera ditt SMILE-kort genom att registrera ditt SMILE-medlemskap. Registrering kan göras på smile.scandlines.com/sv, i en SMILE-kiosk ombord på en Scandlinesfärja, eller i Scandlines BorderShop i Rostock eller Puttgarden.

4. Medlemsnivåer

SMILE-programmet har två medlemsnivåer. Ingångsnivån är SMILE. Medlemmar kan bli uppgraderade till nästa medlemsnivå (SMILE+) under en tolvmånadersperiod för en kostnad av 5 000 intjänade bonuspoäng. SMILE+-medlemskapet innehåller ytterligare förmåner, exempelvis extra förmånlig bonuspoängintjäning vid köp hos Scandlines. Ytterligare uppgifter om fördelarna med SMILE+ finns på smile.scandlines.com/sv. Om SMILE+-medlemskapet inte förnyas före utgången av tolvmånadersperioden, vilket sker genom en förnyad betalning enligt ovan via det personliga SMILE-kontot ”Min sida”, kommer SMILE+-medlemskapet automatiskt att omvandlas till ett SMILE-medlemskap.

5. Intjäning av bonuspoäng

Bonuspoäng kan intjänas på SMILE-kortet vid köp av varor och tjänster som görs via www.scandlines.com och Scandlines övriga hemsidor (med undantag för www.scandlines.se), Scandlines biljettkontor, ombord på Scandlines färjor och i Scandlines BorderShops. Följande biljettyper och produktgrupper är dock undantagna från SMILE-programmet och ger inga bonuspoäng; biljetter för sträckan Helsingör-Helsingborg, personbiljetter, cykelbiljetter, bussbiljetter, lastbilsbiljetter, magasin, tidningar och tobak samt för biljetter inköpta i Sverige.

Information om antalet bonuspoäng som vid var tid utgår för varje given produkt finns tillgänglig på smile.scandlines.com/sv.
Varje bonuspoäng har ett värde motsvarande DKK 0,01.
För intjäning av bonuspoäng krävs att du uppvisar SMILE-kortet vid köptillfället. Det är inte möjligt att registrera bonuspoäng efter tidpunkten för köpet. Om du inte har med dig ditt SMILE-kort kan du få ett tillfälligt kort utfärdat som du kan uppvisa vid köptillfället. I sådana fall kommer du att tjäna poäng på detta tillfälliga kort. Du kan överföra dessa poäng till ditt SMILE-kort förutsatt att du gör överföringen inom de nästkommande fyra veckorna. Bonuspoäng som intjänas på ett tillfälligt kort är giltiga fyra veckor från köptillfället och blir därefter ogiltiga.
Du kan kontrollera hur många bonuspoäng du har tjänat in genom att besöka smile.scandlines.com/sv och välja ”Min sida”.

6. Användning av bonuspoäng

Bonuspoäng kan antingen användas för att uppgradera till medlemsnivån SMILE+ enligt punkten 4 ovan eller som betalning för biljetter, inköp ombord på Scandlines färjor, i Scandlines BorderShops eller, i förekommande fall, hos våra samarbetspartners.
Bonuspoäng kan användas i kombination med kontantbetalning såvida inte annat anges.
Bonuspoäng kan inte bytas mot kontanter.
Biljetter som betalas med bonuspoäng eller kontanter i kombination med bonuspoäng, kan ändras och återbetalas enligt ändrings- och återbetalningsregler tillämpliga för den aktuella biljettypen.
Vid ändring och återbetalning av biljetter som betalats med kontanter i kombination med bonuspoäng, återbetalas de använda poängen innan den kontanta återbetalningen.

7. Giltighetstid och begränsning

Bonuspoäng intjänade före SMILE-kortet har aktiverats, se punkten 3 ovan, kommer förlora sin giltighet om inte SMILE-kortet aktiveras och registreras inom fyra veckor från intjäningstidpunkten.
Bonuspoäng på SMILE-kortet som inte använts inom 24 månader från respektive intjäningstidpunkt kommer att förlora sin giltighet.

8. Andra förmåner

Förutom intjänandet av bonuspoäng, innehåller SMILE och SMILE+-medlemskapet andra särskilda förmåner. Vid var tid gällande förmåner presenteras på smile.scandlines.com/sv.

9. Upphörande

Du kan när som helst säga upp ditt SMILE-medlemskap genom skriftligt meddelande per post, e-post eller fax till Scandlines. Vid uppsägning, förutsatt att detta inte skett enligt punkten 10, kommer dina bonuspoäng äga fortsatt giltighet i sex månader från den dag då Scandlines erhåller ditt meddelande om uppsägning, såvida inte dina bonuspoäng blir ogiltiga tidigare enligt punkten 7, i vilket fall dina bonuspoäng kommer att bli ogiltiga denna tidigare dag. Vid uppsägning åtar du dig att förstöra ditt SMILE-kort eller återlämna det till Scandlines så snart det inte finns några giltiga bonuspoäng hänförliga till kortet.
Om du raderar ditt SMILE-konto kommer ditt medlemskap upphöra per automatik och du kommer inte ha möjlighet att använda ditt SMILE-kort. Du kommer samtidigt förlora samtliga intjänade bonuspoäng som finns registrerade på ditt SMILE-kort. Vidare måste du förstöra ditt SMILE-kort eller återlämna det till Scandlines omedelbart efter att du har raderat dina uppgifter.
Scandlines förbehåller sig rätten att när som helst avsluta SMILE-programmet med två månaders föregående skriftlig uppsägning. Om Scandlines väljer att avsluta SMILE kommer samtliga bonuspoäng att förlora sin giltighet samtidigt som uppsägningen av SMILE träder i kraft. Meddelande om sådan uppsägning kommer att ges till medlemmar via e-post och Scandlines kommer även göra informationen tillgänglig på www.scandlines.com.
Om det enligt lag, domstolsbeslut, ingripande från myndighet eller liknande krävs att SMILE-programmet avslutas, kommer sådan uppsägning att träda ikraft omedelbart utan föregående skriftligt meddelande, och samtliga intjänade bonuspoäng kommer att förlora sin giltighet samtidigt med uppsägningen utan att medlem äger rätt till någon som helst kompensation från Scandlines.

10. Missbruk och uteslutning

Scandlines förbehåller sig rätten att permanent utesluta en medlem från SMILE-programmet om medlemmen missbrukar sitt medlemskap. Vid missbruk kommer redan intjänade men oanvända bonuspoäng omedelbart att raderas och medlemmen uteslutas från SMILE. Scandlines förbehåller sig även rätten att neka medlemmen tillgång till lokaler tillhörande Scandlines och bolag inom Scandlineskoncernen*.
Exempel på missbruk kan vara: Olagligt handlande såsom bedrägeri eller försök till bedrägeri, oacceptabelt beteende mot Scandlines och bolag inom Scandlineskoncernen*, Scandlines samarbetspartners, anställda eller passagerare, brott mot dessa allmänna villkor för SMILE eller annat handlande som från Scandlines perspektiv kan anses omoraliskt eller oetiskt.
Scandlines förbehåller sig rätten att avbryta intjänandet av bonuspoäng hänförliga till avbokningar eller om medlemmen har använt medlemskapet på ett otillbörligt sätt.
Om en medlem blir utesluten från SMILE är medlemmen skyldig att på begäran återlämna SMILE-kortet till Scandlines eller återlämna kortet till Scandlines så snart som möjligt.

11. Förlust av SMILE-kort

Vid händelse av förlust eller stöld av SMILE-kortet, vänligen besök omedelbart smile.scandlines.com/sv för att spärra kortet och ansöka om ett nytt kort. Bonuspoäng som används på ett stulet eller förlorat SMILE-kort anses förbrukade och kommer inte att ersättas.

12. Personuppgifter

Scandlines och relevanta bolag inom Scandlineskoncernen* ansvarar för att hantering av personuppgifter sker i enlighet med relevant och tillämplig tvingande lagstiftning om skydd för personuppgifter samt i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.scandlines.com/dataprotection. Scandlines och relevanta bolag inom Scandlineskoncernen* är personuppgiftsansvariga enligt tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

13. Övrigt

Alla produkter och tjänster inkluderade i SMILE och/eller som helt eller delvis betalas med bonuspoäng omfattas av tillämpliga regler och villkor rörande Scandlines produkter och tjänster. För färjebiljetter betalade med bonuspoäng gäller Scandlines Allmänna Transportvillkor respektive Allmänna Villkor för Scandlines Färjebiljetter. Dessa villkor finns tillgängliga på www.scandlines.com.
Scandlines förbehåller sig rätten att när som helst och helt på eget initiativ ändra och modifiera dessa allmänna villkor med två månaders föregående meddelande. Medlemmar kommer att meddelas via e-post om eventuella väsentliga ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Sådana ändringar och tillägg anses godkända om medlemmen fortsätter att använda sitt SMILE-kort, eller om ingen skriftlig invändning har mottagits inom en månad från meddelandet. Särskild information om dessa konsekvenser kommer att anges i meddelandet. Om en medlem motsätter sig ändringar eller tillägg, kan medlemskapet komma att sägas upp av Scandlines enligt punkten 9 i dessa allmänna villkor. Ändringarna ska dock tillämpas på eventuella bonuspoäng som den aktuella medlemmen har. Sådana bonuspoäng kommer att äga fortsatt giltighet sex månader från dagen för uppsägningen.
Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig av behörig myndighet eller domstol ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.
Dessa allmänna villkor ersätter tidigare versioner av allmänna villkor för SMILE.

14. Tillämplig lag

Tvist rörande dessa allmänna villkor ska hänskjutas till dansk domstol varvid dansk rätt ska äga tillämpning.
*Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH och Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH.

Maj 2018