Swedish

Villkor

Genom att gå med i SMILE-programmet godkänner du nedanstående allmänna villkor. Gällande allmänna villkor finns vid var tid tillgängliga på smile.scandlines.com/sv.

1. KORTUTSTÄLLARE

Avtalspart och kortutställare för SMILE-kortet är Scandlines Danmark ApS (nedan kallat ”Scandlines”).

2. BESKRIVNING AV SMILE

SMILE-kortet är ett medlemskort utan kreditfunktion. SMILE-programmet ger möjlighet att tjäna bonuspoäng baserat på de köp av varor och tjänster som du gör på www.scandlines.com och Scandlines övriga hemsidor med undantag för www.scandlines.se, i Scandlines biljettkontor, ombord på Scandlines färjor och i Scandlines BorderShops. SMILE-kortet ger dig vidare rätt att ta del av särskilda medlemsförmåner och medlemserbjudanden hos Scandlines och Scandlines eventuella samarbetspartners.

3. MEDLEMSKAP

SMILE-kortet är gratis och tillgängligt för fysiska personer över 18 år (för personer med hemvist i Sverige krävs dock att du har fyllt 20 år). På begäran har Scandlines rätt att kontrollera uppgift om ålder och hemvist.
SMILE-kortet är personligt och icke-överlåtbart samt tilldelas endast privatpersoner, ej företag. SMILE-programmet kräver att du har ett e-postkonto då medlemskapet är e-postbaserat. SMILE-kortet kommer inte att bli giltigt förrän det har aktiverats. Du kan aktivera ditt SMILE-kort genom att registrera ditt SMILE-medlemskap. Registrering kan göras på smile.scandlines.com/sv, i en SMILE-kiosk ombord på en Scandlines-färja, eller i Scandlines BorderShop i Rostock eller Puttgarden. 
Du kan också aktivera ditt SMILE-kort genom att ladda ner Scandlines-appen i Google Play eller App Store och logga in med din SMILE-information.  

4. MEDLEMSNIVÅER

SMILE-programmet har två medlemsnivåer. Ingångsnivån är SMILE. Medlemmar kan bli uppgraderade till nästa medlemsnivå (SMILE+) under en tolvmånadersperiod för en kostnad av 5 000 intjänade bonuspoäng. SMILE+-medlemskapet innehåller ytterligare förmåner, exempelvis extra förmånlig bonuspoängintjäning vid köp hos Scandlines. Som SMILE+-medlem tjänar du dubbla poäng när du handlar ombord på våra färjor och i BorderShop. Vid köp av biljetter får du inte dubbla poäng – oavsett biljettyp. 
Ytterligare uppgifter om fördelarna med SMILE+ finns på smile.scandlines.com/sv. Om SMILE+-medlemskapet inte förnyas före utgången av tolvmånadersperioden, kommer SMILE+-medlemskapet automatiskt att omvandlas till ett SMILE-medlemskap. 

5. INTJÄNING AV BONUSPOÄNG

Bonuspoäng kan intjänas på SMILE-kortet vid köp av varor och tjänster som görs via www.scandlines.com och Scandlines övriga hemsidor, Scandlines biljettkontor, ombord på Scandlines färjor och i Scandlines BorderShops. Följande biljettyper och produktgrupper är dock undantagna från SMILE-programmet och ger inga bonuspoäng: biljetter för sträckan Helsingör-Helsingborg, personbiljetter, cykelbiljetter, bussbiljetter, lastbilsbiljetter, magasin, tidningar och tobak, samt för biljetter inköpta i Sverige.
Information om antalet bonuspoäng som vid var tid utgår för varje given produkt finns tillgänglig på smile.scandlines.com/sv.
Varje bonuspoäng har ett värde motsvarande 0,01 DKK.
Bonuspoäng intjänas enligt följande modell:
0,5–1 poäng per 1 DKK på shopping (ombord på färjorna och i BorderShop)
3 poäng per 1 DKK på Economy-biljetter och endagsbiljetter
7 poäng per 1 DKK på Economy extra-biljetter
10 poäng per 1 DKK på Flex-biljetter.

Bonuspoäng intjänas inte på avgifter eller liknande. 

Bonuspoäng intjänas genom att uppvisa SMILE-kortet i samband med köpet eller automatiskt, vid köp som görs på Scandlines hemsidor när du är inloggad som SMILE-kund. Läs mer om efterregistrering av bonuspoäng i avsnitt 6.2. Om du inte har med dig ditt SMILE-kort, kan du få ett tillfälligt kort utfärdat som du kan uppvisa och tjäna bonuspoäng på vid köptillfället.  Du kan överföra dessa poäng till ditt SMILE-kort förutsatt att du gör överföringen inom de nästkommande fyra veckorna. Bonuspoäng som intjänas på ett tillfälligt kort är giltiga fyra veckor från köptillfället och blir därefter ogiltiga.
Du kan kontrollera hur många bonuspoäng du har tjänat in genom att besöka smile.scandlines.com/sv och välja ”Min sida”.

6. ANVÄNDNING AV BONUSPOÄNG

Bonuspoäng kan antingen användas för att uppgradera till medlemsnivån SMILE+ enligt punkten 4 ovan eller som betalning för biljetter, inköp ombord på Scandlines färjor, i Scandlines BorderShops eller, i förekommande fall, hos våra samarbetspartners.
Bonuspoäng kan användas i kombination med kontantbetalning såvida inte annat anges.
Du kan begära en kontantåterbetalning av dina egna poäng i enlighet med lagen om betaltjänster och lagen om elektroniska pengar. Scandlines debiterar en kontant avgift, som för närvarande är 100 kr per kontantåterbetalning. Biljetter som betalats med bonuspoäng eller kontanter i kombination med bonuspoäng, kan ändras och återbetalas enligt ändrings- och återbetalningsregler tillämpliga för den aktuella biljettypen.
Vid ändring och återbetalning av biljetter som betalats med kontanter i kombination med bonuspoäng, återbetalas de använda poängen före den kontanta återbetalningen. 
Det intjänas inga poäng vid användning av SMILE-poäng till ett köp.


SMILE-poängbiljetten
Som en särskild medlemsförmån kan du köpa en SMILE-poängbiljett när du har nått 20 000 poäng. För biljetten gäller vissa särskilda villkor. 
– Biljetten köps för 25 000 poäng, och har ett värde på 599 DKK
– Biljetten kan inte ombokas och det går inte att köpa till avbeställningsservice
– Biljetten kan återbetalas inom 24 timmar i enlighet med gällande biljettvillkor
– Biljetten kan endast köpas online och presenteras för dig först när du har 20 000 eller flera poäng. 
– Priset på biljetten gäller oavsett om den avser sträckan Gedser–Rostock eller Rödby–Puttgarden och oavsett säsong
– Det utgår en avgift på 25 DKK för att köpa biljetten. Avgiften återbetalas inte vid eventuell återbetalning. 
– Om du har mellan 20 000 och 24 999 bonuspoäng, kan du köpa till bonuspoäng. Se avsnitt. 6.1

SMILE-returbiljetten
Om du har köpt en SMILE-poängbiljett får du också möjlighet att köpa en SMILE-returbiljett. För biljetten gäller nedanstående villkor:
– Priset på biljetten är 549 DKK 
– Biljetten kan inte ombokas och det går inte att köpa till avbeställningsservice
– Biljetten kan återbetalas inom 24 timmar i enlighet med gällande biljettvillkor
– Biljetten kan endast köpas online och presenteras bara för dig om du har valt en SMILE-poängbiljett på utresan
– Priset på biljetten gäller oavsett om den avser sträckan Gedser–Rostock eller Rödby–Puttgarden och oavsett säsong

7. KÖP AV SMILE-POÄNG

Du har möjlighet att köpa till SMILE-poäng i tre olika paket om du har mellan 20 000 och 24 999 bonuspoäng och vill köpa en SMILE-poängbiljett. Bonuspoäng kan köpas i följande paket:
1 000 poäng = 75 DKK
2 500 poäng = 125 DKK och 
5 000 poäng = 240 DKK. 
Bonuspoäng kan endast köpas via scandlines.dk eller scandlines.se. 
Köp av bonuspoäng kan inte ångras.  

8. EFTERREGISTRERING AV SMILE-POÄNG 

Du kan tjäna SMILE-poäng även om ett köp genomförs utan användning av ditt SMILE-kort. För efterregistrering av poäng gäller i så fall följande villkor:
- Du ska skicka ett e-postmeddelande med din e-postadress samt en bild av det aktuella kvittot till smile@scandlines.com
- Hänvändelsen till kundservice ska göras inom en vecka efter inköpsdatumet
- Vid efterföljande intjäning av bonuspoäng genom köp ombord på färjorna och i BorderShop får du 0,5 poäng per 1 DKK. 
- Du kan begära intjäning i efterskott max. 3 gånger per kalenderår.

9. GILTIGHETSTID OCH BEGRÄNSNING av GILTIGHETSTID FÖR Poäng

Bonuspoäng intjänade innan SMILE-kortet har aktiverats, se punkten 3 ovan, kommer förlora sin giltighet om inte SMILE-kortet aktiveras och registreras inom fyra veckor från intjäningstidpunkten.
Bonuspoäng på SMILE-koret som inte använts inom 24 månader från respektive intjäningstidpunkt kommer att förlora sin giltighet. Det går dock att förlänga bonuspoängs giltighetstid genom att använda SMILE-kortet ombord på färjorna, i BorderShop eller genom att köpa en biljett där SMILE-kortet används. Om SMILE-kortet används under de aktuella bonuspoängens giltighetstid, förlängs alla bonuspoäng på kontot med 24 månader. 

10. ANDRA FÖRMÅNER

Förutom intjänandet av bonuspoäng, innehåller SMILE- och SMILE+-medlemskapet andra särskilda förmåner. Vid var tid gällande förmåner presenteras på smile.scandlines.com/sv.

11. UPPSÄGNING OCH UPPHÖRANDE av SMILE KONTO och MEDLEMSKAP

Du kan när som helst säga upp ditt SMILE-medlemskap genom skriftligt meddelande per post, e-post eller fax till Scandlines.  Vid uppsägning, förutsatt att detta inte skett enligt punkten 12, kommer dina bonuspoäng äga fortsatt giltighet i sex månader från den dag då Scandlines erhåller ditt meddelande om uppsägning, såvida inte dina bonuspoäng blir ogiltiga tidigare enligt punkten 7, i vilket fall dina bonuspoäng kommer att bli ogiltiga denna tidigare dag. Vid uppsägning åtar du dig att förstöra ditt SMILE-kort eller återlämna det till Scandlines så snart det inte finns några giltiga bonuspoäng hänförliga till kortet.
Om du raderar ditt SMILE-konto kommer ditt medlemskap upphöra per automatik och du kommer inte ha möjlighet att använda ditt SMILE-kort. Du kommer samtidigt att förlora samtliga intjänade bonuspoäng som finns registrerade på ditt SMILE-kort. Vidare måste du förstöra ditt SMILE-kort eller återlämna det till Scandlines omedelbart efter att du har raderat dina uppgifter.

Vidare upphör ditt medlemskap automatiskt 12 månader efter att giltighetstiden för dina bonuspoäng har löpt ut (se ovan avsnitt 9).
Scandlines förbehåller sig rätten att när som helst avsluta SMILE-programmet med två månaders föregående skriftlig uppsägning. Om Scandlines väljer att avsluta SMILE kommer samtliga bonuspoäng att förlora sin giltighet samtidigt som uppsägningen av SMILE träder i kraft. Meddelande om sådan uppsägning kommer att skickas till medlemmarna via e-post och Scandlines kommer även att göra informationen tillgänglig på www.scandlines.com.
Om det enligt lag, domstolsbeslut, ingripande från myndighet eller liknande krävs att SMILE-programmet avslutas, kommer sådan uppsägning att träda i kraft omedelbart utan föregående skriftligt meddelande, och samtliga intjänade bonuspoäng kommer att förlora sin giltighet samtidigt med uppsägningen utan att medlemmen äger rätt till någon som helst kompensation från Scandlines.

12. MISSBRUK OCH UTESLUTNING

Scandlines förbehåller sig rätten att permanent utesluta en medlem från SMILE-programmet om medlemmen missbrukar sitt medlemskap. Vid missbruk kommer redan intjänade men oanvända bonuspoäng omedelbart att raderas och medlemmen uteslutas från SMILE. Scandlines förbehåller sig även rätten att neka medlemmen tillgång till lokaler tillhörande Scandlines och bolag inom Scandlineskoncernen*.
Exempel på missbruk kan vara: Olagligt handlande såsom bedrägeri eller försök till bedrägeri, oacceptabelt beteende mot Scandlines och bolag inom Scandlineskoncernen*, Scandlines samarbetspartners, anställda eller passagerare, brott mot dessa allmänna villkor för SMILE eller annat handlande som från Scandlines perspektiv kan anses omoraliskt eller oetiskt.
Scandlines förbehåller sig rätten att avbryta intjänandet av bonuspoäng hänförliga till avbokningar eller om medlemmen har använt medlemskapet på ett otillbörligt sätt.
Om en medlem blir utesluten från SMILE är medlemmen skyldig att på begäran återlämna SMILE-kortet till Scandlines eller återlämna kortet till Scandlines så snart som möjligt.

13. FÖRLUST AV SMILE-KORT

I händelse av förlust eller stöld av SMILE-kortet, vänligen besök omedelbart smile.scandlines.com/sv för att spärra kortet och ansöka om ett nytt kort. Bonuspoäng som under tiden har använts på ett stulet eller förlorat SMILE-kort anses förbrukade och kommer inte att ersättas. 
Det går alltid att hitta sitt SMILE-kort genom att ladda ner Scandlines-appen i antingen Google Play eller App Store. Kräver inloggning. 

14. PERSONUPPGIFTER

Scandlines och relevanta bolag inom Scandlineskoncernen* ansvarar för att hantering av personuppgifter sker i enlighet med relevant och tillämplig tvingande lagstiftning om skydd för personuppgifter och i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.scandlines.com/dataprotection. Scandlines och relevanta bolag inom Scandlineskoncernen* är personuppgiftsansvariga enligt tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

15. ÖVRIGA VILLKOR

Alla produkter och tjänster inkluderade i SMILE och/eller som helt eller delvis betalas med bonuspoäng omfattas av tillämpliga regler och villkor rörande Scandlines produkter och tjänster. För färjebiljetter betalade med bonuspoäng gäller Scandlines Allmänna Transportvillkor respektive Allmänna Villkor för Scandlines Färjebiljetter. Dessa villkor finns tillgängliga på www.scandlines.com.  

Scandlines förbehåller sig rätten att när som helst och helt på eget initiativ ändra och modifiera dessa allmänna villkor med två månaders föregående meddelande. Medlemmar kommer att meddelas via e-post om eventuella väsentliga ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Sådana ändringar och tillägg anses godkända om medlemmen fortsätter att använda sitt SMILE-kort, eller om ingen skriftlig invändning har mottagits inom en månad från meddelandet. Särskild information om dessa konsekvenser kommer att anges i meddelandet. Om en medlem motsätter sig ändringar eller tillägg, kan medlemskapet komma att sägas upp av Scandlines enligt punkten 9 i dessa allmänna villkor. Ändringarna ska dock tillämpas på eventuella bonuspoäng som den aktuella medlemmen har. Sådana bonuspoäng kommer att äga fortsatt giltighet sex månader från dagen för uppsägningen.

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig av behörig myndighet eller domstol ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

Dessa allmänna villkor ersätter tidigare versioner av allmänna villkor för SMILE.

16. TILLÄMPLIG LAG

Tvist rörande dessa allmänna villkor ska hänskjutas till dansk domstol varvid dansk rätt ska äga tillämpning. 

*Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Rostock GmbH och Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH.

Februar 2021