Danish

Medlemsvilkår

Når du tilmelder dig SMILE programmet, accepterer du nedenstående medlemsvilkår for SMILE. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på smile.scandlines.com.

1. Kortudsteder

Din aftalepart og kortudsteder for SMILE medlemskort er Scandlines Danmark ApS (herefter ”Scandlines”).

2. Beskrivelse af SMILE

SMILE kortet er et medlemskort uden kreditfunktion. SMILE programmet giver adgang til optjening af bonuspoint baseret på dine køb på www.scandlines.com og øvrige Scandlines’ hjemmesider med undtagelse af www.scandlines.se, i Scandlines’ billetkontorer, ombord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops, samt til specielle medlemsfordele og medlemstilbud hos Scandlines og Scandlines’ samarbejdspartnere.

3. Medlemskab

SMILE kortet er gratis og kan erhverves af alle, der er fyldt 18 år (dog 20 år for personer bosat i Sverige), med undtagelse af personer, der er ansat i Scandlines eller en hertil knyttet virksomhed. På anmodning fra Scandlines skal alder og bopæl kunne dokumenteres.

SMILE-kortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Det kan udelukkende erhverves af privatpersoner, og det gælder ikke for virksomheder. Et SMILE medlemskab forudsætter, at du har en e-mail, idet medlemskabet baseres på elektronisk kommunikation. SMILE kortet er først gyldigt, når det er aktiveret. Aktivering sker via registrering af et SMILE medlemskab til kortindehaveren. Registrering kan foretages på smile.scandlines.com/da, i en SMILE boks om bord på en Scandlines-færge eller i en BorderShop i Rostock eller Puttgarden.

4. Medlemskabsniveauer

Der er to medlemskabsniveauer i SMILE programmet. Indgangsniveauet er SMILE. Medlemmer kan opgraderes til det højere niveau (SMILE)i en periode på 12 måneder for 5000 points, hvilket medfører yderligere fordele og højere satser for optjening af point. Yderligere oplysninger om fordelen ved et SMILE medlemskab kan ses på smile.scandlines.com/da. Såfremt et SMILE medlemskab ikke fornyes inden udgangen af 12-månedersperioden, bliver SMILE medlemskabet automatisk konverteret til et SMILE medlemskab. Fornyelse sker via ”Min Side”

5. Optjening af point

Der kan optjenes point på SMILE kortet ved ethvert køb foretaget online på www.scandlines.com og øvrige Scandlines-hjemmesider (dog ikke på www.scandlines.se), i Scandlines’ billetkontorer, om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops. Der kan dog ikke optjenes point på køb af billetter til Helsingør-Helsingborg-ruten, billetter til gående, cykelbilletter, busbilletter, lastbilbilletter, magasiner, aviser og tobaksprodukter.

De gældende satser for optjening af point for alle givne produkter kan til enhver tid findes på smile.scandlines.com/da.

Hvert point har en værdi på DKK 0,01.

Der kan kun optjenes point, hvis SMILE kortet forevises i forbindelse med betalingen. Der kan ikke ske efterregistrering af point efter betalingstidspunktet. Såfremt du ikke har medbragt dit SMILE kort, har du mulighed for at få udstedt et midlertidigt kort, som du kan forevise og optjene point på i forbindelse med betalingen. Efterfølgende kan du indenfor 4 uger overføre disse point fra det midlertidige kort til dit SMILE kort. Point optjent på et midlertidigt kort er gyldige i 4 uger fra optjeningsdagen, hvorefter de bortfalder uden varsel.

Du kan tjekke dine optjente SMILE point på smile.scandlines.com.

6. Anvendelse af bonuspoint

SMILE point kan anvendes enten til opgradering til et SMILE+ medlemskab, som beskrevet ovenfor under pkt. 4, eller som betaling ved køb af billetter, handel om bord på Scandlines’ færger, i Scandlines’ BorderShops eller hos vores eventuelle samarbejdspartnere.

Point kan anvendes i kombination med kontant betaling med mindre andet er udtrykkeligt angivet.

Point kan ikke udbetales kontant.

Billetter købt for point eller for en kombination af point og kontanter kan ændres og refunderes i henhold til de ændrings- og refunderingsregler, som gælder for den pågældende billettype.

Ved refundering og ændring af billetter købt for en kombination af point og kontant betaling, returneres de anvendte point forud for kontante beløb.

7. Gyldighed og forældelse

Point, der er optjent inden aktivering af SMILE kortet, jf. pkt. 3, er kun gyldige, såfremt aktivering og registrering foretages inden for 4 uger efter tidspunktet for optjening.

Endvidere vil optjente point forældes, såfremt de ikke er brugt inden for 24 måneder fra tidspunktet for det respektive points optjening.

8. Andre fordele

Foruden muligheden for optjening af point giver SMILE og SMILE+ medlemskaberne en række yderligere fordele. De til enhver tid gældende fordele er nærmere beskrevet på smile.scandlines.com/da.

9. Udmeldelse og ophør

Du kan til enhver tid melde dig ud af SMILE programmet ved skriftligt at meddele dette til Scandlines. E-mail eller fax er tilstrækkeligt. Ved udmeldelse, når der ikke er tale om omstændigheder omfattet af punkt 10, bevarer dine optjente point deres gyldighed i en periode på seks måneder efter modtagelsen af udmeldelsen, medmindre tidligere udløb sker i henhold til § 7. I tilfælde af udmeldelse er du forpligtet til at tilintetgøre SMILE kortet eller tilbagelevere det til Scandlines, når der ikke længere er gyldige point tilknyttet kortet.

Såfremt du sletter din SMILE konto, ophører dit medlemskab automatisk, og du vil herefter ikke kunne bruge dit SMILE kort. Samtidigt vil du miste alle optjente point, som er registreret og/eller forbundet til dit SMILE kort, ligesom du skal tilbagelevere dit SMILE kort til Scandlines eller tilintetgøre kortet straks efter sletning af dine data.

Scandlines kan når som helst med 2 måneders varsel ophæve SMILE programmet. Hvis Scandlines vælger at ophæve SMILE programmet udløber optjente point samtidigt med SMILE programmets ophør. Meddelelse herom sendes til medlemmerne via e-mail samt oplyses på www.scandlines.com.

Såfremt SMILE må ophøre som følge af lovgivning, retsafgørelse, påbud herom fra offentlige myndigheder eller lignende, vil SMILE ophøre øjeblikkeligt uden forudgående meddelelse herom, og optjente point vil udløbe samtidigt hermed, uden at dette udløser nogen form for kompensation fra Scandlines.

10. Misbrug og ekskludering

Scandlines forbeholder sig ret til permanent at ekskludere et medlem fra SMILE programmet i tilfælde af misbrug af medlemskabet. I sådanne tilfælde vil hidtil optjente men ubrugte point på medlemmets konto blive slettet samtidigt med at ekskluderingen meddeles medlemmet. I tilfælde af misbrug kan Scandlines nægte medlemmet adgang til Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskabers* forretningssteder.

Eksempler på misbrug kan være: Ulovlig opførsel som bedrageri eller forsøg herpå, uacceptabel opførsel over for Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskaber*, Scandlines samarbejdspartnere, ansatte eller passagerer, overtrædelse af disse Medlemsvilkår eller opførsel som i øvrigt af Scandlines betragtes som umoralsk eller uetisk.

Scandlines forbeholder sig desuden retten til at annullere indsamlingen af point relateret til en aflyst booking eller i forbindelse med medlemmets upassende brug af medlemskabet.

I tilfælde af ekskludering er medlemmet forpligtet til at udlevere SMILE kortet til Scandlines på forlangende eller til at returnere SMILE kortet til Scandlines hurtigst muligt.

11. Mistede kort

Såfremt du mister dit SMILE kort, eller dette bliver stjålet, bedes du hurtigst muligt spærre kortet på smile.scandlines.com/da samt ansøge om et nyt kort. Point brugt fra et stjålet eller tabt SMILE kort, anses for at være brugt og vil ikke blive refunderet.

12. Personoplysninger

Scandlines herunder relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen* er ansvarlig for, at håndtering af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante og gældende ufravigelige regler vedrørende beskyttelse of personoplysninger og i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som du kan finde på www.scandlines.dk/persondata Scandlines og relevante selskaber inden for Scandlines koncernen* er dataansvarlig i henhold til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

13. Lovvalg

Enhver uenighed eller tvist udspringende af eller med relation til disse Medlemsvilkår afgøres ved de danske domstole efter dansk ret. *Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH.

Maj 2018