Danish

Medlemsvilkår

Medlemsvilkår for SMILE

Når du tilmelder dig SMILE programmet, accepterer du nedenstående medlemsvilkår for SMILE.
De til enhver tid gældende vilkår kan findes på smile.scandlines.com.

1. Kortudsteder

Din aftalepart og kortudsteder for SMILE medlemskort er Scandlines Danmark ApS (herefter ”Scandlines”).

2. Beskrivelse af SMILE

SMILE kortet er et medlemskort uden kreditfunktion. SMILE programmet giver adgang til optjening af bonuspoint baseret på dine køb på www.scandlines.com og øvrige Scandlines’ hjemmesider med undtagelse af www.scandlines.se, i Scandlines’ billetkontorer, ombord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops, samt til specielle medlemsfordele og medlemstilbud hos Scandlines og Scandlines’ samarbejdspartnere.

3. Medlemskab

SMILE kortet er gratis og kan erhverves af alle, der er fyldt 18 år (dog 20 år for personer bosat i Sverige), med undtagelse af personer, der er ansat i Scandlines eller en hertil knyttet virksomhed. På anmodning fra Scandlines skal alder og bopæl kunne dokumenteres.

SMILE-kortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Det kan udelukkende erhverves af privatpersoner, og det gælder ikke for virksomheder. Et SMILE medlemskab forudsætter, at du har en e-mail, idet medlemskabet baseres på elektronisk kommunikation. Det er desuden en forudsætning for medlemskab, at du accepterer at modtage elektroniske henvendelser i form af nyhedsbreve, rejsetips og øvrige informationer fra Scandlines, jf. punkt 12 (d). Hvis du efterfølgende frabeder dig at modtage sådanne elektroniske henvendelser, vil du kun modtage 2 e-mails om året fra SMILE indeholdende din point balance og information om udløbsdato på dine point.

SMILE kortet er først gyldigt, når det er aktiveret. Aktivering sker via registrering af et SMILE medlemskab til kortindehaveren. Registrering kan foretages på smile.scandlines.com/da, i en SMILE boks om bord på en Scandlines-færge eller i en BorderShop i Rostock eller Puttgarden.

4. Medlemskabsniveauer

Der er to medlemskabsniveauer i SMILE programmet. Indgangsniveauet er SMILE. Medlemmer kan opgraderes til det højere niveau (SMILE)i en periode på 12 måneder for 5000 points, hvilket medfører yderligere fordele og højere satser for optjening af point. Yderligere oplysninger om fordelen ved et SMILE medlemskab kan ses på smile.scandlines.com/da. Såfremt et SMILE medlemskab ikke fornyes inden udgangen af 12-månedersperioden, bliver SMILE medlemskabet automatisk konverteret til et SMILE medlemskab. Fornyelse sker via ”Min Side”

5. Optjening af point

Der kan optjenes point på SMILE kortet ved ethvert køb foretaget online på www.scandlines.com og øvrige Scandlines-hjemmesider (dog ikke på www.scandlines.se), i Scandlines’ billetkontorer, om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops. Der kan dog ikke optjenes point på køb af billetter til Helsingør-Helsingborg-ruten, billetter til gående, cykelbilletter, busbilletter, lastbilbilletter, magasiner, aviser og tobaksprodukter.

De gældende satser for optjening af point for alle givne produkter kan til enhver tid findes på smile.scandlines.com/da.

Hvert point har en værdi på DKK 0,01.

Der kan kun optjenes point, hvis SMILE kortet forevises i forbindelse med betalingen. Der kan ikke ske efterregistrering af point efter betalingstidspunktet. Såfremt du ikke har medbragt dit SMILE kort, har du mulighed for at få udstedt et midlertidigt kort, som du kan forevise og optjene point på i forbindelse med betalingen. Efterfølgende kan du indenfor 4 uger overføre disse point fra det midlertidige kort til dit SMILE kort. Point optjent på et midlertidigt kort er gyldige i 4 uger fra optjeningsdagen, hvorefter de bortfalder uden varsel.

Du kan tjekke dine optjente SMILE point på smile.scandlines.com.

6. Anvendelse af bonuspoint

SMILE point kan anvendes enten til opgradering til et SMILE+ medlemskab, som beskrevet ovenfor under pkt. 4, eller som betaling ved køb af billetter, handel om bord på Scandlines’ færger, i Scandlines’ BorderShops eller hos vores eventuelle samarbejdspartnere.

Point kan anvendes i kombination med kontant betaling med mindre andet er udtrykkeligt angivet.

Point kan ikke udbetales kontant.

Billetter købt for point eller for en kombination af point og kontanter kan ændres og refunderes i henhold til de ændrings- og refunderingsregler, som gælder for den pågældende billettype.

Ved refundering og ændring af billetter købt for en kombination af point og kontant betaling, returneres de anvendte point forud for kontante beløb.

7. Gyldighed og forældelse

Point, der er optjent inden aktivering af SMILE kortet, jf. pkt. 3, er kun gyldige, såfremt aktivering og registrering foretages inden for 4 uger efter tidspunktet for optjening.

Endvidere vil optjente point forældes, såfremt de ikke er brugt inden for 24 måneder fra tidspunktet for det respektive points optjening.

8. Andre fordele

Foruden muligheden for optjening af point giver SMILE og SMILE medlemskaberne en række yderligere fordele. De til enhver tid gældende fordele er nærmere beskrevet på smile.scandlines.com/da.

9. Udmeldelse og ophør

Du kan til enhver tid melde dig ud af SMILE programmet ved skriftligt at meddele dette til Scandlines. E-mail eller fax er tilstrækkeligt. Ved udmeldelse, når der ikke er tale om omstændigheder omfattet af punkt 10, bevarer dine optjente point deres gyldighed i en periode på seks måneder efter modtagelsen af udmeldelsen, medmindre tidligere udløb sker i henhold til § 7. I tilfælde af udmeldelse er du forpligtet til at tilintetgøre SMILE kortet eller tilbagelevere det til Scandlines, når der ikke længere er gyldige point tilknyttet kortet.

Såfremt du sletter din SMILE konto, ophører dit medlemskab automatisk, og du vil herefter ikke kunne bruge dit SMILE kort. Samtidigt vil du miste alle optjente point, som er registreret og/eller forbundet til dit SMILE kort, ligesom du skal tilbagelevere dit SMILE kort til Scandlines eller tilintetgøre kortet straks efter sletning af dine data.

Scandlines kan når som helst med 2 måneders varsel ophæve SMILE programmet. Hvis Scandlines vælger at ophæve SMILE programmet udløber optjente point samtidigt med SMILE programmets ophør. Meddelelse herom sendes til medlemmerne via e-mail samt oplyses på www.scandlines.com.

Såfremt SMILE må ophøre som følge af lovgivning, retsafgørelse, påbud herom fra offentlige myndigheder eller lignende, vil SMILE ophøre øjeblikkeligt uden forudgående meddelelse herom, og optjente point vil udløbe samtidigt hermed, uden at dette udløser nogen form for kompensation fra Scandlines.

10. Misbrug og ekskludering

Scandlines forbeholder sig ret til permanent at ekskludere et medlem fra SMILE programmet i tilfælde af misbrug af medlemsskabet. I sådanne tilfælde vil hidtil optjente men ubrugte point på medlemmets konto blive slettet samtidigt med at ekskluderingen meddeles medlemmet. I tilfælde af misbrug kan Scandlines nægte medlemmet adgang til Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskabers* forretningssteder.

Eksempler på misbrug kan være: Ulovlig opførsel som bedrageri eller forsøg herpå, uacceptabel opførsel over for Scandlines og Scandlines koncernforbundne selskaber*, Scandlines samarbejdspartnere, ansatte eller passagerer, overtrædelse af disse Medlemsvilkår eller opførsel som i øvrigt af Scandlines betragtes som umoralsk eller uetisk.

Scandlines forbeholder sig desuden retten til at annullere indsamlingen af point relateret til en aflyst booking eller i forbindelse med medlemmets upassende brug af medlemsskabet.

I tilfælde af ekskludering er medlemmet forpligtet til at udlevere SMILE kortet til Scandlines på forlangende eller til at returnere SMILE kortet til Scandlines hurtigst muligt.

11. Mistede kort

Såfremt du mister dit SMILE kort, eller dette bliver stjålet, bedes du hurtigst muligt spærre kortet på smile.scandlines.com/da samt ansøge om et nyt kort. Point brugt fra et stjålet eller tabt SMILE kort, anses for at være brugt og vil ikke blive refunderet.

12. Personoplysninger

Scandlines herunder relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen* er ansvarlig for, at håndtering af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante og gældende ufravigelige regler vedrørende beskyttelse of personoplysninger og i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som du kan finde på smile.scandlines.com/da. Scandlines og relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen* er dataansvarlig i henhold til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Du accepterer ved tilmelding til SMILE programmet, at Scandlines og relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen* kan indhente og anvende de oplysninger, der kræves i SMILE ansøgningsformularen (f.eks. navn, e-mail adresse, mv.) samt de oplysninger, som du giver Scandlines i tilknytning til dine køb for eksempel som svar på købsrelaterede spørgsmål. Du accepterer desuden, at vi registrerer og bruger data vedrørende alle dine køb foretaget med SMILE kortet og din adfærd på vores hjemmesider, når denne er foretaget efter, at du har logget ind på en hjemmeside som SMILE-medlem. Du accepterer ligeledes, at Scandlines og relevante selskaber indenfor Scandlines koncernen* deler sådanne oplysninger mellem sig med henblik på at gøre det muligt for Scandlines og selskaber indenfor Scandlines koncernen*:

(a) At samle informationer om dine køb.

(b) At allokere point i henhold til dine specificerede køb.

(c) At opdatere Scandlines’ og relevante selskaber inden for Scandlines koncernens* viden om kundepræferencer med henblik på bedre servicering af dig herunder til brug for målrettet markedsføring over for dig.

(d) At sende dig nyhedsbreve, rejsetips, information om produkter og nye fordele samt tilbud om deltagelse i konkurrencer via e-mail.

(e) At markedsføre varer og tjenesteydelser fra Sandlines og relevante selskaber inden for Scandlines koncernen* og til at udsende spørgeskemaundersøgelser. I den forbindelse kan dine personoplysninger blive videregivet til sociale medier med henblik på markedsføring af varer og tjenesteydelser fra Scandlines og relevante selskaber inden for Scandlines koncernen* via de pågældende sociale medier. Dine personoplysninger kan desuden blive videregivet til virksomheder, som udarbejder og fremsender spørgeskemaundersøgelser på vegne af Scandlines koncernen*.

Informationer om dine point relaterede køb slettes et år efter, at de pågældende point er forældede, jf. punkt 7. Øvrige informationer som f.eks. navn, adresse telefonnummer mv. opbevares i et år efter, at de sidste point på din konto er forældede eller, at medlemsskabet er ophørt, medmindre du specifikt har bedt os om at slette disse forinden.

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at kræve oplysning om, hvad Scandlines og relevante selskaber i Scandlines koncernen* har registret om dig herunder, at dine oplysninger berigtiges eller slettes fra Scandlines’ og relevante selskaber indenfor Scandlines koncernens* databaser. I tilfælde af at du begærer alle dine oplysninger slettet, hvorefter det ikke længere vil være muligt for dig at forblive medlem, gælder reglerne i punkt 9, andet afsnit tilsvarende.

13. Øvrige betingelser

Alle produkter og tjenester indeholdt i SMILE og/eller som er betalt helt eller delvist med point, er omfattet af de gældende regler og betingelser, som finder anvendelse for det pågældende produkt/tjeneste. For rejser købt for point gælder således Scandlines befordringsbestemmelser og salgsbetingelser, som kan findes på www.scandlines.com.

Scandlines forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt samt efter eget skøn at ændre disse Medlemsvilkår med to måneders varsel. Scandlines vil i tilfælde af væsentlige ændringer informere dig per e-mail. Sådanne ændringer betragtes som godkendt af dig, såfremt du fortsætter med at bruge dit SMILE kort, efter at du har modtaget meddelelse herom, eller såfremt du ikke har indgivet en skriftlig indsigelse senest en måned efter, at du modtog meddelelse herom fra Scandlines. Disse konsekvenser vil også fremgå af den meddelelse, du modtager vedrørende ændringer. Såfremt du ikke kan acceptere ændringerne, vil dit medlemskab blive bragt til ophør i henhold til punkt 9 første afsnit. De nye regler vil dog fortsat gælde for de point, som du måtte have, og som bevarer deres gyldighed i 6 måneder efter udmeldelse i henhold til punkt 9.

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Medlemsvilkårene erklæres ugyldige af en kompetent myndighed eller retsinstans, vil en sådan ugyldighed ikke berøre gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Medlemsvilkår.

Disse Medlemsvilkår erstatter alle tidligere udgaver af Medlemsvilkår for SMILE. 

14. Lovvalg

Enhver uenighed eller tvist udspringende af eller med relation til disse Medlemsvilkår afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

*Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH.

Juni 2017